Cultius associats ecològics: una estratègia resilient per al clima futur? ASSOCIECO

L’increment de la demanda de cereals i lleguminoses de producció ecològica no pot ser satisfeta actualment a Catalunya.

Alhora, la producció de cultius herbacis extensius per a gra a Catalunya està limitada, principalment, per la disponibilitat de nitrogen, la pressió de les adventícies i les limitacions climàtiques, que s’agreujaran degut al canvi climàtic. ASSOCIECO té per objectius l’avaluació de les associacions de cultiu (AC) destinades a la producció de gra com una estratègia per mitigar aquestes limitacions, fent especial esment a l’adaptació al canvi climàtic mitjançant una metodologia totalment innovadora i essent-ne les empreses agrícoles participants directes. L’estratègia de les AC seran avaluades experimentalment en condicions climàtiques actuals i futures mitjançant l’ús de cambres obertes i exclusions en una explotació comercial a la plana de Lleida. Es mesuraran variables ambientals (Tª, humitat), de sòl (aigua, N nítric), i de planta (cultiu: biomassa, gra, %N; adventícies, densitat i cobertura). L’avaluació econòmica de les estratègies, la participació d’agents del sector mitjançant un grup de treball i un taller participatiu, l’ús de maquinària comercial a l’experiment, i el feedback del projecte EU Biodiversify es mobilitzaran per maximitzar l’aplicabilitat i l’impacte dels resultats d’ASSOCIECO.”

GRMEV Gencat
GRMEV UE
Referència:
ARP147/21/000007
Període:
2021 – 2022
Investigador/a
Daniel Plaza Bonilla
Louise Blanc
Tipus
Autonómicos